Buffalo Bills coaching history

Head Coach (1946-1949)
Interim Head Coach (1949)
Line Coach (1946-1949)
Ends Coach (1947-1948)
Backfield Coach (1947-1949)
Assistant Coach (1946-1948)
Assistant Line Coach (1948-1949)